Thursday, 23 August 2012

sketch 08/2012

sketch 08-2012
phác hầm bà lằng nhặng xị, bìa đam mỹ, concept cho bài tarot, kế hoạch làm ăn, ý tưởng tranh, sự khinh bỉ các chế độ và cảm xúc bệnh hoạn khi lên cơn /_\"

Orange Rabbit

No comments:

Post a Comment